درس های شیرین راهنمایی

گروه آموزشی درس های دوم راهنمایی

پشتکار

معنی پشتکار:یعنی داشتن کوشش وتلاش برای رسیدن به هدف یا نتیجه رضایت بخش

به عنوان مثال پشتکاردردرس خواندن

1-تلاش وکوشش داشتن:برای رسیدن به نتیجه وهدف دلخواه باید تلاش کرد.

2-ایمان به خود(خودباوری):برای رسیدن به یک نمره خوب درامتحانها باید به خودمان اطمینان داشته باشیم که می توانی به سوالات به درستی پاسخ دهیم.

3برنامه ریزی:داشتن برنامه برای انجام کارهایی ماننداستراحت ودرس خواندن و...

4-مطالعه داشتن:هرفردی بایددربرنامه ریزی خود یک زمان معیّن برای مطالعه داشته باشد زیرا مطالعه  ذهن انسان رابرای تصمیم گیری آماده می کند

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:39  توسط امیر حسین بهمنی  |